Itu saga Example Sentences bay hinang kami ma dictionary meeting.  Tahatibi saga kabtangan itu?  Kalu kam makapikil example sentences labi ahāp minnitu.

Bang ahāp example sentence subay:

  1. Makasayuta min example sentence bang ai pagbidda’an kahulugan kabtangan itu maka saga kabtangan daluwa’ sulatna, sogo’ magbidda’ ma’anana.  (Sense discrimination)
  2. Ta’nda’ta min example sentence bang buwattingga ya abontal pangusal kabtangan mareyom sentence. (Demonstrate correct grammatical usage)
  3. Ta’nda’ta ma example sentence bang angay tauwa’ ya ma’ana kabtangan (definition) ma dictionary. (Demonstrate legitimacy of gloss)
  4. Tinugila ma example sentence bang angay manjari niusal duwa kabtangan English angahūg ma’ana ma dakayu’ kabtangan Sinama (Clarify ambiguities between multiple glosses)
  5. Aniya’ tahatita min example sentence pasalan addat kasamahan atawa ai maumu ta’nda’ mareyom saga kauman kasamahan atawa buwattingga kamaumuhan pangusal kabtangan.  (Shows norms of local culture or literary style.)

Hali: Bay na ginipitan panggi’, sinaud bohe’na.  Ubus ya bohe’-ī’, pinatong mareyom undam.  Binu’usan bohe’na.  Ya ta’bba ē’, ya na halina.  Tahinang amirul atawa binugbug atawa nilandang.
Tinalung: Ahāp luwa pandala min pangantin, tinalung pangantin.
Kuskus: Kuskusin lantay ilu.  L’mmi itu mbal tabowa e’ sasapu.  Subay kinuskusan.
GumakPagumakbi sadja s’mmek ilu pagpuwasbi angusal iya.
Gampang: Bang aniya’ l’lla angalindang budjang inān, yukna, “Ginampangan bo’ mbal tauwa’ hinang-hinang.
Gustu: Bang ma paglegotan, anganggustu ka to’ongan bang maingga ma karuwa umbul inān.
Dohay: Kasalipan maka saga karatu’an mareyom foxhole sigām.  Parohay si Kamlun, amalos.
Dome-Dome: “Angay ka arome-rome ilu?” “Ap’ddi baranku.”
Dondon: Bang talanggalku kuntaraku alembo, dondonanku. Lemboku to’ongan.
Degsal: Pahapun e’nu pat’nna’un karut buwas.  Paregsalun bo’ mbal paligid.
Hangpat: Kosog-kosogun e’nu amūng.  Nsa’ tahangpatku.
Hayak-hayak: Hayak-hayakan aku luma’ ilu bay tinambol e’nu.  Pagbīngku halam du bay tinambol.  Angkan na kita katangkawan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *