Example Sentence Jan. 30th Kauman Meeting Results

Tahatibi saga kabtangan itu?
1/10 score-ku. Milikan aku. Ai score-nu? Sama minningga ka?

Samata-mata: Samata-mata bay ka ta’nda’ku anangkaw. Amalilu ka?
Akil-balig: “Angay buwattē’ saga onde’-onde’ e’?” “Na, pasal akil-balig lagi’ sigām.”
Bahaya alta’:”Ameya’ aku pehē’ magkali bulawan.” “Mbal at’ggol ka ilu tabowa ni bahaya alta’.”
Pagbabaran: A’a inān ahāp isab pagbabaranna. Mbal angakkal. Pinagkalumanan e’ manusiya’.
Ampīs: Pa’ampīs kam minnilu bo’ mbal makal’ppa saga manuk.
Boto’ Goyak: “Alō, pak’tta kam ni dilaut minsan du boto’-boto’ goyak. Atawakkal ka palintas?”
Ba’ung-ba’ung: Sali’ aniya’ paba’ung-ba’ung ma-ī’ ma kalawakan. Arūy Būd Musu’-ī, sali’ ba’ung-ba’ung.
Bongat: Bongatun bowa’nu bo’ tahatiku.
K’llut-k’llut: Bang sidda abase’ deyo’ luma’ta aniya’ sali’ luwa k’llut-k’llut.
Buhul: Bay aku makabuhul ma iya.

Example Sentence Feb. 13th Kauman Meeting Results

Itu saga Example Sentences bay hinang kami ma dictionary meeting.  Tahatibi saga kabtangan itu?  Kalu kam makapikil example sentences labi ahāp minnitu.

Bang ahāp example sentence subay:

 1. Makasayuta min example sentence bang ai pagbidda’an kahulugan kabtangan itu maka saga kabtangan daluwa’ sulatna, sogo’ magbidda’ ma’anana.  (Sense discrimination)
 2. Ta’nda’ta min example sentence bang buwattingga ya abontal pangusal kabtangan mareyom sentence. (Demonstrate correct grammatical usage)
 3. Ta’nda’ta ma example sentence bang angay tauwa’ ya ma’ana kabtangan (definition) ma dictionary. (Demonstrate legitimacy of gloss)
 4. Tinugila ma example sentence bang angay manjari niusal duwa kabtangan English angahūg ma’ana ma dakayu’ kabtangan Sinama (Clarify ambiguities between multiple glosses)
 5. Aniya’ tahatita min example sentence pasalan addat kasamahan atawa ai maumu ta’nda’ mareyom saga kauman kasamahan atawa buwattingga kamaumuhan pangusal kabtangan.  (Shows norms of local culture or literary style.)

Hali: Bay na ginipitan panggi’, sinaud bohe’na.  Ubus ya bohe’-ī’, pinatong mareyom undam.  Binu’usan bohe’na.  Ya ta’bba ē’, ya na halina.  Tahinang amirul atawa binugbug atawa nilandang.
Tinalung: Ahāp luwa pandala min pangantin, tinalung pangantin.
Kuskus: Kuskusin lantay ilu.  L’mmi itu mbal tabowa e’ sasapu.  Subay kinuskusan.
GumakPagumakbi sadja s’mmek ilu pagpuwasbi angusal iya.
Gampang: Bang aniya’ l’lla angalindang budjang inān, yukna, “Ginampangan bo’ mbal tauwa’ hinang-hinang.
Gustu: Bang ma paglegotan, anganggustu ka to’ongan bang maingga ma karuwa umbul inān.
Dohay: Kasalipan maka saga karatu’an mareyom foxhole sigām.  Parohay si Kamlun, amalos.
Dome-Dome: “Angay ka arome-rome ilu?” “Ap’ddi baranku.”
Dondon: Bang talanggalku kuntaraku alembo, dondonanku. Lemboku to’ongan.
Degsal: Pahapun e’nu pat’nna’un karut buwas.  Paregsalun bo’ mbal paligid.
Hangpat: Kosog-kosogun e’nu amūng.  Nsa’ tahangpatku.
Hayak-hayak: Hayak-hayakan aku luma’ ilu bay tinambol e’nu.  Pagbīngku halam du bay tinambol.  Angkan na kita katangkawan.

 

Dictionary Entries for describing the Sinama Language

In response to the call for Mother-Tongue Education from the Philippines Department of Education, minority languages such as Sinama must consider carefully how to use the terms of their own language to describe their language.  The goal of this post is to aggregate a list of definitions from the Sinama-English dictionary that could possibly be helpful in this task.  Much discussion is still needed in order to describe Sinama & Sinama grammar adequately using the Sinama language itself.

All entries are taken from the online publication of the SIL dictionary work in progress for the Central Sinama Language Dictionary, found at the following link: http://www-01.sil.org/asia/philippines/prog/sml/dict/lexicon/index.htm


bahasa1

n.

 • Language; speech.

Category: Inform, report.

linkset: bissala, lling2


 

bissala

Variant: bissada, bisala

1 •  n. Speech; language.

Bilahi aku anganad bisala Sinama.

I want to learn the Sinama language.

link: lling1, bahasa1


 

lling1

1 •  n. A sound; a voice; a report; birdsong.

linkset: lagam, suwala

2 •  v. AState a-. To speak or utter.

Ahꞌlling sultan, yukna, “Abunnawas, sinokat ka angungsud dakayuꞌ lumaꞌ bulawan.”

The sultan spoke and said, “Abunnawas, you are required to provide one gold house as brideprice.”

Ahꞌlling ka min tꞌdda, ati suntukta ka.

Speak just once and I will punch you.

linkset: bissala, bāꞌ3, paꞌin3, yuk1, mūng


 

mūng
 1. AState a-.
 • To speak.

Mbal pahali tapagmūng-mūng piꞌingga-piꞌingga lahat. Bay dangan du ataꞌu, aheka na ataꞌu.

It doesn’t stop being spoken about in one place after another. Just one person knew of it, now many know.

Category: Utter

Gram: AStat. a-

link: bāꞌ3, lling1

pamūng
 1. AO-1.
 • To say something (only in Object focus).

Buwat bay pinamūng eꞌ si Mmaꞌ.

As Father said.

Gram: AO-1


 

bāꞌ3
 1. AO-2.
 • To speak to someone; to tell someone.

Bāꞌin paꞌin inaꞌnu.

Just tell your mother.

Category: Utter

linkset: mūng, kꞌbbat2, baꞌat, batbat1, sambat1

link: lling1


 

batbat1
 1. AO-1.
 • To utter something.

Ya hēꞌ batbatta.

That’s what we say.

Category: Utter

Gram: AO-1

link: bāꞌ3

batbatan

n.

 • The sense or real content of an utterance.

Ya batbatan lling si Nujiral saliꞌ halam. Hal suwala.

The real content of Nujiral’s speech is like nothing. It is just a voice.


 

sambat1
 1. AOS-1.
 • To mention something, especially to mention a need in a polite way.

Ai-ai sinambat ni mattoꞌa, luwal ka halam mattoꞌa boꞌ mbal kabuwanan.

Whatever a child talks to his parent about, you wouldn’t be a parent not to give it.

Anambat aku ni kaꞌa, yukku, “Tuwan, bang aniyaꞌ amuꞌku ni kaꞌa, pamuwannu?” Yuknu, “Ai sambatnu?”

I mention something to you and say, “Sir, if I ask you for something, will you give it?” You say, “What is it you want to talk about?”

Category: Mention

Gram: AOS-1

link: bāꞌ3

sambatan

n.

 • Something said; an allusion to something.

Sambatan si Dandik, yukna, “Bang ka kinabilahian heꞌ dꞌnda, boꞌ kaꞌa-i mbal bilahi, magmahi ka.”

As Dandik put it, he said,”If a woman is in love with you and you don’t love her, make a fuss about it.”


 

lapal

1 •  n. A verbal message; an utterance.

Aniyaꞌ lapal bay pinabeyaꞌ min inaꞌnu ma Sitangkai.

There is a message sent from your mother at Sitangkai.

linkset: amanat, habal, hunub, lling2, haka, waham, himumungan


 

haka

Variant: hakaʔ

1 •  n. News, information.

link: lapal

linkset: suli-suli


 

kabtang
 1. AO-1.
 • To express something in speech, usually in a formal context.

Bang aniyaꞌ kami magbonoꞌ yukna, “Ai kabilahiyannu, magbono?” Yukku, “Angabtang sadja ka min tꞌdda, buwananta ka dakayuꞌ suntuk.”

If there are some of us fighting, he says, “What do you want, to fight?” I say, “Say one single word and I will give you a punch.”

Category: Utter

Gram: AO-1

kabtangan

n.

 • A word or phrase.

 

maꞌana

1 •  n. The meaning of something.

Ataꞌu angahūgan maꞌana.

He knows how to explain meanings.

cf.: hati1, isi lling

2 •  v. AO-2. To provide a meaning for something; to explain something.

Gram: AO-2

hūg maꞌana

See main entry: hūg1,

 • To explain the meanings of words.

Ataꞌu si Makapiga angahūgan maꞌana.

Makapiga knows how to give the meanings of words.